สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.  ได้พัฒนาชุดกล่องสมองกลเพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรม วิชาโครงงาน ในระดับมัธยมศึกษา ชุดกล่องสมองกลนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียนโปรแกรม รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและในชีวิตประจำวัน ในการนี้ สาขาคอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรจัดทำบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox ให้กับครูผู้สอน นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้รู้เรียนรู้การใช้ชุดกล่องสมองกล


ข่าวสาร และ กิจกรรม